Προσέγγιση της αεροπορίκης βιομηχανίας ως πυλώνας της τουριστικής βιομηχανίας-Μελέτη αναλυση και εφαρμογή των λειτουργιών του αεροπορικού κλάδου-Ο ρόλος και η σημασία του αεροπορικού Μαρκετινγκ-Η σημασία και οι λειτουργίες μιας αεροπορικής εταιρείας και οι στρατηγικές σκοπιμότητας των αεροδρομίων στην ελληνική τουριστική αγορά